Clubinfo Programma 2024 Terugblik 2023/2022/2019 Vorige Werkjaren

 

 p/a  secretaris/webmaster  

 

 

Bestuur

 

2022: Statutaire Vergadering 15 november 2022  Maken deel uit van het bestuur voor 2023: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans  secretaris/ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter en de leden Ignace De Baere, Walter Groessens, André Deeren, Dorus Boland en Anne Abeels.


Historiek

 

2011: Aansluitend op de stichtingsvergadering werd overgegaan tot de samenstelling van het allereerste bestuursorgaan met : erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter André Deheegher, ondervoorzitter Guy Ballet, secretaris/penningmeester Marc Bosmans, programmatieverantwoordelijke Adelin De Vylder, PR, ICT en persverantwoordelijke Godelieve Deschuyffeleer en archivaris Nadine De Boelpaep,.

 

2012: Statutaire Vergadering 6 december 2011. Dezelfde bestuursleden werden herverkozen met de toevoeging van bestuurslid Michelle Cornelis.

 

2013: Statutaire Vergadering 27 november 2012. Maken deel uit van het bestuur voor 2013: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans, ondervoorzitter Guy Ballet, secretaris Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter, coördinatie programmatie Michelle Cornelis, archivaris en sociale communicatie Nadine De Boelpaep.

 

2014: Statutaire Vergadering 19 november 2013. Maken deel uit van het bestuur voor 2014: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans, secretaris en ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter, coördinatie programmatie Michelle Cornelis, archivaris en sociale communicatie Nadine De Boelpaep.


2015
: Statutaire Vergadering 18 november 2014. Maken deel uit van het bestuur voor 2015: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans, secretaris en ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter, coördinatie programmatie Michelle Cornelis, archivaris en sociale communicatie Nadine De Boelpaep.

 

2016: Statutaire Vergadering 17 november 2015  Maken deel uit van het bestuur voor 2016: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, erevoorzitter Marc Bosmans, voorzitter Michelle Cornelis, vicevoorzitter Ignace De Baere, secretaris en ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter, coördinator programmatie en assistentie website Werner Godfroid,  human resources  en archivaris Walter Groessens en logistiek André Deeren.

 

2017: Statutaire Vergadering 19 november 2016  Maken deel uit van het bestuur voor 2017: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, erevoorzitter Marc Bosmans, voorzitter Michelle Cornelis, vicevoorzitter Ignace De Baere, penningmeester Herman De Pooter, coördinator programmatie en assistentie website Werner Godfroid,  human resources  en archivaris Walter Groessens en logistiek André Deeren .

 

2018: Statutaire Vergadering 21 november 2017  Maken deel uit van het bestuur voor 2018: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, erevoorzitter Marc Bosmans, voorzitter Walter Groessens, vicevoorzitter Ignace De Baere, secretaris/ICT  Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter en de leden Michelle Cornelis, Werner Godfroid en André Deeren
 

2019: Statutaire Vergadering 20 november 2018  Maken deel uit van het bestuur voor 2019: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, erevoorzitter Marc Bosmans, voorzitter Walter Groessens, vicevoorzitter Ignace De Baere, secretaris/ICT  Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter en de leden Michelle Cornelis, André Deeren , Lucile Heremans en Nadine De Boelpaep.

 

2020: Statutaire Vergadering 19 november 2019  Maken deel uit van het bestuur voor 2020: erevoorzitters Raoul Van Cutsem en Marc Bosmans, voorzitter  Ignace De Baere, secretaris/ICT  Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter en de leden Walter Groessens, André Deeren, Dorus Boland en Anne Abeels.

 

2021: Idem 2020

 

2022: Statutaire Vergadering 15 november 2022  Maken deel uit van het bestuur voor 2023: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans  secretaris/ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter en de leden Ignace De Baere, Walter Groessens, André Deeren, Dorus Boland en Anne Abeels.


2023: Statutaire Vergadering 21 november 2023  Maken deel uit van het bestuur voor 2024: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans  secretaris/ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter en de leden Ignace De Baere, Walter Groessens, André Deeren, Anne Abeels en Werner Godfroid.

 

 

Wat is Probus?

 

Probusclubs over de hele wereld bieden hun clubleden de mogelijkheid op regelmatige basis samen in een gemoedelijke sfeer te genieten van sociale contacten en activiteiten. In die zin is Probusclub Pajottenland-Heyde een gezelligheidsvereniging van 55-plussers -gepensioneerd of semi-gepensioneerd - die in een vorig leven op professioneel, zakelijk of maatschappelijk vlak hun strepen ruimschoots verdienden. Probus komt dan ook van 'Retired Professional and Business Men'.

 

Bij de Probusclubs wordt hoog in het vaandel gedragen:

● het bevorderen en bestendigen van de vriendschap, de verdraagzaamheid, de samenwerking, de pluralistische ingesteldheid en het wederzijds begrip van de leden.

● het scheppen van gelegenheid tot vrije en openhartige gedachtenwisselingen over onderwerpen van algemeen belang met eerbied voor alle politieke, religieuze en ideologische overtuigingen. Het motto van Probus is ‘Amicitia et Tolerantia’ of ‘Vriendschap en Verdraagzaamheid’.

● de club staat open voor mannen en vrouwen.

 

Historiek

 

De inaugurele lunch van de eerste Probusclub verwijst naar de Verenigd Koninkrijk. Het was op 2 maart 1966. Vandaag bestaan   er Probusclubs in alle delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten , België , India , Zuid-Afrika en een aantal andere landen in Afrika en Azië. Wereldwijd overschrijdt Probus de 5000 clubs en telt vandaag meer dan 425.000 leden.

 

In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. In België zijn er op dit ogenblik 100 met meer dan 3000 leden.

 

Probus is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van Rotary International en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan.

 

De Probusfamilie is eenvoudig van structuur. Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven; ze is geen serviceclub en heeft geen commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het C.I.C. (Coördinatie- en Informatiecentrum) van Probus Belgium.

 

 

Huishoudelijk reglement - Probusclub PAJOTTENLAND-HEYDE

(januari 2024 – januari 2025)

 

1. Benaming

1. Probus is het anagram van ‘Association of Retired Professional and Business People’. De Probusclub is een feitelijke vereniging en kan geen onroerende goederen bezitten.

2. De clubnaam Pajottenland heeft als naamcomplement ‘Heyde’, dat verwijst naar de clubregio die het Oude Land van Gaasbeek en het Oude Land van Edingen omvat.

2. Maatschappelijke zetel

1. De maatschappelijke zetel is gevestigd Steenweg Asse 154, 1540 HERNE (Herfelingen).

2. De club heeft een zichtrekening bij de bank BNP-PARIBAS-FORTIS met het nummer IBAN BE78 0016 2035 4886  en BIC GEBABEBB.

3. Het bestuur vergadert op een locatie die telkens in samenspraak wordt bepaald.

3. Doelstellingen

1. Het bevorderen en bestendigen van de vriendschap, de verdraagzaamheid, de samenwerking, de pluralistische ingesteldheid en het wederzijds begrip van de leden.

2. Het scheppen van gelegenheid tot vrije en openhartige gedachtewisselingen over onderwerpen van algemeen belang met eerbied voor alle politieke, religieuze en ideologische overtuigingen. In ons Probusmidden dragen we vriendschap en verdraagzaamheid hoog in het vaandel.

3. De Probusclub is geen serviceclub. Een goede relatie met andere Probusclubs en serviceclubs - vooral uit de eigen regio - is aangewezen en nuttig.

4. De activa in de clubkas kunnen worden aangewend voor het bekostigen van de maandelijkse activiteiten en de administratieve- en gelegenheidsuitgaven die de clubwerking  en zijn leden ten goede komen.

4. Leden

1. De club staat open voor mannen en vrouwen. Is lid van de club degene die door het bestuur werd aanvaard als lid, en die lidgeld betaalt.

2. Indien beide partners van een koppel wensen deel te nemen aan de activiteiten dienen zij beiden lidgeld te betalen.

3. Leden hebben enkelvoudig stemrecht en zijn drager van maximum één volmacht. Alleen leden hebben stemrecht.

5. Werking

1. De voertaal in de club is het Nederlands.

2. Er worden maandelijks één of maximaal twee bijeenkomsten voorzien. Ze zijn toegankelijk voor alle leden.

3. De programmatie voorziet in een brede waaier van activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen.

4. Gasten worden niet systematisch toegelaten op alle vergaderingen. Het bestuur beslist welke vergaderingen en activiteiten ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Gasten voldoen dan ook aan de richtlijnen vermeld op de uitnodiging. De leden die uitnodigen staan garant voor de betaling van de kosten die hun inschrijving met zich meebrengt.

5. Elke ledenvergadering of evenement voor de leden dient goedgekeurd te worden door de meerderheid van de bestuursleden.

6. Het voorlopig  programma voor - een deel ofwel het ganse werkjaar - wordt op de nieuwjaarsontvangst bekendgemaakt en toegelicht. Het programma is ook te consulteren op de website. Het vooropgestelde programma is indicatief en kan derhalve in de loop van het jaar dienen te worden aangepast. De definitieve uitnodiging voor iedere activiteit wordt in de mate van het mogelijke minstens 2 weken op voorhand verstuurd via mail. Leden die een schriftelijke uitnodiging wensen stellen het secretariaat hiervan op de hoogte.

7. Er is minstens 1 jaarlijkse statutaire vergadering per jaar. Deze wordt bij voorkeur voorzien in de loop van de maand november. Niets belet het bestuur bijkomende statutaire vergaderingen in de loop van het jaar bijeen te roepen.

8. De statutaire vergadering is toegankelijk voor occasionele aanwezigen of niet-leden. Zij hebben echter geen stemrecht.

6. Rekrutering en lidmaatschap

1.  Een lid moet minstens 55 jaar zijn en zijn beroepsbezigheden beëindigd (of nagenoeg) hebben.

2. In principe dient het kandidaat-lid een sociale en/of economische verantwoordelijkheid te dragen of gedragen hebben.

3. Een nieuw lid is bij voorkeur woonachtig in de clubregio Pajottenland.

4. Het kandidaat-lid kan via de website kennis nemen van het ‘Huishoudelijk Reglement’. Clubleden die kandidaat-leden willen voordragen dienen deze voordien voor te stellen aan het bestuur door middel van een korte schriftelijke nota.

5. Het bestuur beslist bij meerderheid over het al dan niet weerhouden van een kandidatuur. Indien weerhouden, wordt het kandidaat-lid op de vergadering van januari als lid voorgesteld en ontvangt hij/zij de Probuspin.

7. Formaliteiten lidmaatschap

1.  Het Probusjaar loopt samen met het kalenderjaar.

2.  Elk nieuw lid zal het inschrijvingsformulier (zie bijlage) volledig invullen, zoals vereist door de algemene statuten van Probus-Belgium.

3.  Het nieuw lid ondertekent het ‘Huishoudelijk Reglement’ voor akkoord.

4.  Bij de ondertekening van dit ‘Huishoudelijk Reglement’ geeft het lid uitdrukkelijk de toestemming om zijn personalia bekend te maken bij Probus Belgium en de verzekeringsmaatschappij die de BA van de leden dekt tijdens de geplande activiteiten.

De leden geven ook uitdrukkelijk hun toestemming voor de vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats samen met fotomateriaal op de clubwebsite.  Leden die dit niet toelaten worden verzocht dit schriftelijk of via mail aan het secretariaat mee te delen. In dat geval worden zij vermeld onder de noemer ‘X’.

5. Het nieuw lid dient bij aansluiting het gangbaar lidgeld te betalen. Het bedrag van het lidgeld voor het volgende jaar wordt jaarlijks begroot op de statutaire vergadering. Voor 2024 blijft dit bedrag 50 euro. Dit bedrag omvat de jaarlijkse bijdrage aan het C.I.C. Probus Belgium en de verzekering die de leden dekt tijdens de georganiseerde activiteiten.  Mogelijke bijkomende verzekering : De voorzitter doet navraag mbt de verschillende mogelijkheden. Hierover zal in de loop van het werkjaar gecommuniceerd worden.

6.  Van de leden wordt verwacht dat ze minstens éénmaal per trimester aanwezig zijn op een activiteit.

7. Leden die de club wensen te verlaten, worden verzocht het bestuur hiervan in te lichten. Bij een opvallende afwezigheid en zonder opgave van een reden neemt de voorzitter éénmalig contact op met het betrokken lid en vraagt hij of hij/zij het lidmaatschap verder wenst te aan te houden. Het lidgeld wordt niet terugbetaald. Ook kan het uittredend lid geen enkele aanspraak maken op een deel van de activa van de club.

8. Het aanschaffen en het dragen van de Probuspin worden heel sterk aanbevolen. Ook dassen, dasspelden en manchetknopen zijn beschikbaar.

8. Bestuur en  beheer

1. Het bestuur bestaat uit minstens drie leden en maximaal negen. Een stemming is pas aan de orde als meer dan negen leden zich als bestuurslid opgeven. In dat geval worden de negen leden met de meeste stemmen weerhouden.

2. Ieder lid kan kandideren als bestuurslid. Het bestuur bepaalt de termijn en de wijze van indiening van de kandidaturen. De kandidaturen moet worden bekend gemaakt aan de leden ten laatste op de jaarlijkse statutaire vergadering.

3. Het bestuursmandaat is geldig gedurende het kalenderjaar.

4. Uittredende bestuursleden kunnen zich herverkiesbaar stellen.

5. Indien beide partners van een koppel lid zijn, kan slechts één van beiden in het bestuur opgenomen worden.

6. De taakverdeling onder de bestuursleden gebeurt in onderling overleg.  Een bestuurslid kan slechts twee opeenvolgende jaren het voorzitterschap waarnemen tenzij het nieuw bestuur er unaniem anders over beslist.

7. Bij ontslag of niet beschikbaar zijn van een bestuurslid gedurende het jaar worden haar/zijn taken in het bestuur tijdelijk en onderling herschikt.

8. De bestuurders nemen de beslissingen bij meerderheid van stemmen van de aanwezigen. Bij staking van stemmen neemt de voorzitter de definitieve beslissing.

9. Alle briefwisseling, elektronisch-, en telefoonverkeer tussen de leden van de club en het bestuur gebeurt via het secretariaat behoudens tegenbericht en op voorhand medegedeeld

10. Het bestuur heeft de mogelijkheid om ere-bestuursleden en ereleden aan te stellen.

11. Een ere-bestuurslid mag deelnemen aan de bestuursvergaderingen, maar heeft er geen stemrecht.

 9. Bijdragen en kosten

1. Een wijziging van het lidgeld wordt voorafgaandelijk voorgelegd op een statutaire vergadering, die beslist bij meerderheid van stemmen.

2. Om organisatorische redenen wordt verzocht om zowel bij deelname als bij niet-deelname aan de maandelijkse bijeenkomst te antwoorden zoals gevraagd op de uitnodiging. Bij wijze van uitzondering kan ook een bericht nagelaten worden via telefoon.

3. Bij niet of laattijdige afmelding zullen de gedane effectieve kosten die hieruit voortvloeien aangerekend worden. De uitnodiging vermeldt duidelijk een uiterste datum van afsluiting van inschrijving.

4. Om laattijdige betalingen uit te sluiten en om de leden te ontlasten van maandelijkse overschrijvingen stort elk lid vanaf januari 2024 als permanent kwartaalvoorschot  240 euro . Dit is een stijging van 20% ten aanzien van het voorschot  begroot elf jaar geleden. Een persoonsgebonden boekhouding zal heel nauwkeurig worden bijgehouden. Aan het eind van het kwartaal volgt een individuele afrekening waarbij het te betalen bedrag voor het volgend kwartaal wordt berekend, zodat ieders saldo terug op 200 euro komt voor dat volgend kwartaal.

5. Alle inschrijvingen voor deelname aan activiteiten zijn bindend. Inschrijvingen na de uiterste datum geven geen garantie op deelname.

10. Geldigheid en duur

1. Het huidig huishoudelijk reglement zoals vermeld op de webpagina www.probus-ph.be geldt specifiek voor Probusclub Pajottenland-Heyde. Het werd opgesteld conform de geest van het kaderreglement van het C.I.C. Probus Belgium.

2. Dit huishoudelijk reglement kan steeds bijgewerkt worden door het bestuur en voorgelegd worden op de eerstkomende statutaire vergadering van de leden, die beslist bij meerderheid van stemmen.

3. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden telkens via de gebruikelijke kanalen kenbaar gemaakt aan de leden.

Opgesteld door het bestuur in zitting van oktober 2023 en ter goedkeuring via handopsteking aangeboden op de statutaire vergadering van  21 november 2023.

 

 

 

 

LEDENBESTAND JANUARI 2024