Clubinfo Programma 2019 Terugblik 2018 Vorige Werkjaren Journée Nationale dag

p/a voorzitter
Walter Groessens
Kasteelstraat, 60 1700 DILBEEK
Contact:
walter.groessens@skynet.be  0497/50 59 71

 

 

Bestuur

 

2011: Aansluitend op de stichtingsvergadering werd overgegaan tot de samenstelling van het allereerste bestuursorgaan met : erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter André Deheegher, ondervoorzitter Guy Ballet, secretaris/penningmeester Marc Bosmans, programmatieverantwoordelijke Adelin De Vylder, PR, ICT en persverantwoordelijke Godelieve Deschuyffeleer en archivaris Nadine De Boelpaep,.

 

2012: Statutaire Vergadering 6 december 2011. Dezelfde bestuursleden werden herverkozen met de toevoeging van bestuurslid Michelle Cornelis.

 

2013: Statutaire Vergadering 27 november 2012. Maken deel uit van het bestuur voor 2013: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans, ondervoorzitter Guy Ballet, secretaris Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter, coördinatie programmatie Michelle Cornelis, archivaris en sociale communicatie Nadine De Boelpaep.

 

2014: Statutaire Vergadering 19 november 2013. Maken deel uit van het bestuur voor 2014: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans, secretaris en ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter, coördinatie programmatie Michelle Cornelis, archivaris en sociale communicatie Nadine De Boelpaep.


2015
: Statutaire Vergadering 18 november 2014. Maken deel uit van het bestuur voor 2015: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, voorzitter Marc Bosmans, secretaris en ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter, coördinatie programmatie Michelle Cornelis, archivaris en sociale communicatie Nadine De Boelpaep.

 

2016: Statutaire Vergadering 17 november 2015  Maken deel uit van het bestuur voor 2016: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, erevoorzitter Marc Bosmans, voorzitter Michelle Cornelis, vicevoorzitter Ignace De Baere, secretaris en ICT Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter, coördinator programmatie en assistentie website Werner Godfroid,  human resources  en archivaris Walter Groessens en logistiek André Deeren .

2017: Statutaire Vergadering 19 november 2016  Maken deel uit van het bestuur voor 2017: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, erevoorzitter Marc Bosmans, voorzitter Michelle Cornelis, vicevoorzitter Ignace De Baere, penningmeester Herman De Pooter, coördinator programmatie en assistentie website Werner Godfroid,  human resources  en archivaris Walter Groessens en logistiek André Deeren .

 

2018: Statutaire Vergadering 21 november 2017  Maken deel uit van het bestuur voor 2018: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, erevoorzitter Marc Bosmans, voorzitter Walter Groessens, vicevoorzitter Ignace De Baere, secretaris/ICT  Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter en de leden Michelle Cornelis, Werner Godfroid en André Deeren
 

2019: Statutaire Vergadering 20 november 2018  Maken deel uit van het bestuur voor 2019: erevoorzitter Raoul Van Cutsem, erevoorzitter Marc Bosmans, voorzitter Walter Groessens, vicevoorzitter Ignace De Baere, secretaris/ICT  Godelieve Deschuyffeleer, penningmeester Herman De Pooter en de leden Michelle Cornelis, André Deeren , Lucile Heremans en Nadine De Boelpaep.

 

Leden januari 2019

 

Huishoudelijk reglement - Probusclub PAJOTTENLAND-HEYDE


1.
Benaming


1. Probus is het anagram van ‘Association of retired Professional and Business People’. De Probusclub is een feitelijke vereniging en kan geen onroerende goederen bezitten.

2. De clubnaam Pajottenland heeft als naamcomplement ‘Heyde’, dat verwijst naar de clubregio die het Oude Land van Gaasbeek en het Oude Land van Edingen omvat.

 

2. Maatschappelijke zetel


1. De maatschappelijke zetel is gevestigd Steenweg op Asse 154, 1540 HERNE (Herfelingen).

2. De club heeft een zichtrekening bij de bank BNP-PARIBAS-FORTIS met het nummer IBAN BE78 0016 2035 4886  en BIC GEBABEBB.

3. Het bestuur vergadert in principe op het adres van de maatschappelijke zetel, bij voorkeur op de derde dinsdag van de maand.

 

3. Doelstellingen


1. Het bevorderen en bestendigen van de vriendschap, de verdraagzaamheid, de samenwerking, de pluralistische ingesteldheid en het wederzijds begrip van de leden.

2. Het scheppen van gelegenheid tot vrije en openhartige gedachtenwisselingen over onderwerpen van algemeen belang met eerbied voor alle politieke, religieuze en ideologische overtuigingen. Het motto van Probus is ‘Amicitia et Tolerantia’ of ‘Vriendschap en verdraagzaamheid’.

3. De Probusclub is geen serviceclub. Een goede relatie met andere Probusclubs en serviceclubs - vooral uit de eigen regio - is aangewezen en nuttig.
 

4. Leden


1. De club staat open voor mannen en vrouwen. Is lid van de club degene die door het bestuur werd aanvaard als lid, en die lidgeld betaalt.

2. Indien beide partners van een koppel wensen deel te nemen aan de activiteiten dienen zij beiden lidgeld te betalen.

3. Leden hebben enkelvoudig stemrecht en zijn drager van maximum één volmacht. Alleen leden hebben stemrecht.

 

5. Werking


1. De voertaal in de club is het Nederlands.

2. Er worden maandelijks één of maximaal twee bijeenkomsten voorzien. Ze zijn toegankelijk voor alle leden.

3. De programmatie voorziet in een brede waaier van activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen.

4.Gasten worden niet systematisch toegelaten op alle vergaderingen. Het bestuur beslist welke vergaderingen en activiteiten ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Gasten voldoen dan ook aan de richtlijnen vermeld op de uitnodiging. De leden die uitnodigen staan garant voor de betaling van de kosten die hun inschrijving met zich meebrengt.

5. Elke ledenvergadering of evenement voor de leden dient op voorhand goedgekeurd te worden door de meerderheid van de aanwezige bestuursleden.

6. Het jaarprogramma wordt op de nieuwjaarsontvangst bekendgemaakt en toegelicht. Het programma is ook te consulteren op de website. Het vooropgestelde programma is indicatief en kan derhalve in de loop van het jaar dienen te worden aangepast. De definitieve uitnodiging voor iedere activiteit wordt in de mate van het mogelijke minstens 3 weken op voorhand verstuurd via mail. Leden die een schriftelijke uitnodiging wensen stellen het secretariaat hiervan op de hoogte.

7. Er is minstens 1 jaarlijkse statutaire vergadering per jaar. Niets belet het bestuur bijkomende statutaire vergaderingen in de loop van het jaar bijeen te roepen.

8. De statutaire vergadering is niet toegankelijk voor occasionele aanwezigen of niet-leden, behoudens andersluidende beslissingen van het bestuur.

 

6. Rekrutering en lidmaatschap


1.  Een lid moet minstens 55 jaar zijn en zijn beroepsbezigheden beëindigd (of nagenoeg) hebben.

2. In principe dient het kandidaat-lid een sociale en/of economische verantwoordelijkheid te dragen of gedragen hebben.

3. Een nieuw lid is bij voorkeur woonachtig in de clubregio Pajottenland.

4. Het kandidaat-lid kan via de website kennis nemen van het ‘Huishoudelijk Reglement’. clubleden die kandidaat-leden willen voordragen dienen deze voordien voor te stellen aan het bestuur door middel van een korte schriftelijke nota.

5. Het bestuur beslist bij meerderheid over het al dan niet weerhouden van een kandidatuur. Indien weerhouden, wordt het kandidaat-lid bij zijn aanwezigheid op een volgende activiteit als dusdanig voorgesteld.

 

7. Formaliteiten lidmaatschap


1.  Het Probusjaar loopt samen met het kalenderjaar.

2. Elk nieuw lid zal het inschrijvingsformulier (zie bijlage) volledig invullen, zoals vereist door de algemene Probusstatuten.

3.  Het nieuw lid ondertekent het ‘Huishoudelijk Reglement’. voor akkoord.

4.  Bij de ondertekening van dit ‘Huishoudelijk Reglement’ geeft het lid uitdrukkelijk de toestemming om zijn personalia bekend te maken bij de verzekeringsmaatschappij die de BA van de leden dekt tijdens de geplande activiteiten.

Indien de kandidaat niet wenst dat zijn personalia (kopie recto identiteitskaart, adres, telefoon en mailadres) aan de andere leden wordt meegedeeld dient hij voorafgaandelijk het bestuur hier uitdrukkelijk schriftelijk en liefst gemotiveerd om te verzoeken.

5. Het nieuw lid dient bij aansluiting het gangbaar lidgeld te betalen. Het bedrag van het lidgeld voor het volgende wordt jaarlijks begroot op de statutaire vergadering.

6.  Indien het lid aansluit tijdens het jaar wordt het lidgeld verrekend per resterend aantal maanden.

7.  Van de leden wordt verwacht dat ze minstens éénmaal per trimester aanwezig zijn op een activiteit.

8. Leden die de vlotte werking van de club bezwaren of meer dan twee keer verzuimen hun al dan niet deelname aan een activiteit tijdig te melden, kunnen door het bestuur als lid tijdelijk of permanent geweerd worden zonder teruggave van lidgeld.

9. Leden die de club wensen te verlaten, worden verzocht het bestuur hiervan in te lichten. Het lidgeld wordt niet terugbetaald. Wie zijn lidgeld in de loop van januari niet betaalt, is de facto ontslagnemend.

10. Het aanschaffen en het dragen van de Probus-pin worden heel sterk aanbevolen. Ook dassen, dasspelden en manchetknopen zijn beschikbaar.

 

8. Bestuur en  beheer


1.
Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden. Het effectief aantal te verkiezen bestuursleden en het maximaal aantal uit te brengen stemmen per stembrief wordt door de voorzitter vóór de stemming meegedeeld. Deze gegevens moeten ook duidelijk op de stembrieven vermeld staan.

2. Ieder lid kan kandideren als bestuurslid. Het bestuur bepaalt de termijn en de wijze van indiening van de kandidaturen. De kandidaturen moet worden bekend gemaakt aan de leden vóór de jaarlijkse statutaire vergadering.

3. Het bestuursmandaat is geldig gedurende het kalenderjaar.

4. Uittredende bestuursleden kunnen zich herverkiesbaar stellen.

5. Indien beide partners van een koppel lid zijn, kan slechts één van beiden in het bestuur opgenomen worden.

6. De taakverdeling onder de bestuursleden gebeurt in onderling overleg.

7. Bij ontslag of onbeschikbaarheid van een bestuurslid gedurende het jaar worden haar/zijn taken in het bestuur tijdelijk en onderling herschikt.

8. De bestuurders nemen de beslissingen bij meerderheid van stemmen van de aanwezigen. Bij staking van stemmen neemt de voorzitter de definitieve beslissing.

9. Alle briefwisseling, elektronisch-, fax- en telefoonverkeer tussen de leden van de club en het bestuur gebeurt via de maatschappelijke zetel (zie 2.1.) behoudens tegenbericht en op voorhand medegedeeld.

10. Het bestuur heeft de mogelijkheid om ere-bestuursleden en ere-leden aan te stellen.

11. Een ere-bestuurslid mag deelnemen aan de bestuursvergaderingen, maar heeft er geen stemrecht.

 

9. Bijdragen en kosten


1. Een wijziging van het lidgeld wordt voorafgaandelijk voorgelegd op een statutaire vergadering, die beslist bij meerderheid van stemmen.

2. Om organisatorische redenen wordt verzocht om zowel bij deelname als bij niet-deelname te antwoorden op de uitnodiging. Eveneens om praktische redenen is het aangewezen dit te doen op het e-mailadres van de secretaris. Bij wijze van uitzondering kan ook een bericht nagelaten worden via fax of telefoon.

3. Bij niet of laattijdige afmelding zal de kostprijs van de lunch en/of de programmatie aangerekend worden. De uitnodiging vermeldt duidelijke deze uiterste datum en het bedrag.

4. Om laattijdige betalingen uit te sluiten en om de leden te ontlasten van maandelijkse overschrijvingen stort elk lid 200 euro als permanent kwartaalvoorschot. Een persoonsgebonden boekhouding zal heel nauwkeurig worden bijgehouden. Aan het eind van het kwartaal volgt een individuele afrekening waarbij het te betalen bedrag voor het volgend kwartaal wordt berekend, zodat ieders saldo terug op 200 euro komt voor het volgende kwartaal.

5. Alle inschrijvingen voor deelname aan activiteiten zijn bindend. Inschrijvingen na de uiterste datum voor inschrijving geven geen garantie op deelname.

 

10. Geldigheid en duur


1. Het huidig huishoudelijk reglement telt drie pagina’s met een inschrijvingsformulier als bijlage en geldt specifiek voor Probusclub Pajottenland-Heyde. Het werd opgesteld conform de geest van het kaderreglement van het C.I.C. Probus Belgium.

2. Dit huishoudelijk reglement kan steeds bijgewerkt worden door het bestuur en voorgelegd worden op de eerstkomende statutaire vergadering van de leden, die beslist bij meerderheid van stemmen.

3. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden telkens via de gebruikelijke kanalen kenbaar gemaakt aan de leden.


Voorstel opgesteld door het bestuur in zitting van  november 2016


Ter stemming en goedkeuring aangeboden op de statutaire vergadering van 21 november 2017

 

 

 

 

Wat is Probus?

 

Probus clubs over de hele wereld bieden hun clubleden de mogelijkheid op regelmatige basis samen in een gemoedelijke sfeer te genieten van sociale contacten en activiteiten. In die zin is Probusclub Pajottenland-Heyde een gezelligheidsvereniging van 55-plussers -gepensioneerd of semi-gepensioneerd - die in een vorig leven op professioneel, zakelijk of maatschappelijk vlak hun strepen ruimschoots verdienden. Probus komt dan ook van 'Retired Professional and Business Men'.

 

Bij de Probusclubs wordt hoog in het vaandel gedragen:

 

Historiek

 

De inaugurele lunch van de eerste Probus Club verwijst naar de Verenigd Koninkrijk. Het was op 2 maart 1966. Vandaag bestaan   er Probusclubs in alle delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten , België , India , Zuid-Afrika en een aantal andere landen in Afrika en Azië. Wereldwijd overschrijdt Probus de 5000 clubs en telt vandaag meer dan 425.000 leden.

 

In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. In België zijn er op dit ogenblik 100 met meer dan 3000 leden.

 

Probus is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van Rotary International en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan.

 

De Probusfamilie is eenvoudig van structuur. Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven; ze is geen serviceclub en heeft geen commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het C.I.C. (Coördinatie- en Informatiecentrum) van Probus Belgium.

 

 

1 Alfred  Bellemans    St-Ul-Kapelle

3 André Deeren & Annie  Sergoyne Pepingen

4 Charles  Annicq   Dilbeek

5 Christiane  Vannerom   Herne

6 Christine Van Bael   St-Mart-Bodegem

8 Dorus Boland & Joke Van Gemeren St-M-Lennik

10 Emiel De Wit & Daisy Polspoel St-Mart.-Bodegem

12 Emile Michiels & Marieke Pauwels Halle

13 Gertie Monsieur   Anderlecht

15 Ghislain Walravens & Martine Van Den Driessche Schepdaal

17 Guy Van den Branden & Cecile Galmart Halle

19 Herman De Pooter & Danielle Stalpaert Lembeek

21 Herman Devos & Maria Thomas Vollezele

23 Ignace  De Baere & Lucie  Lateur Roosdaal

25 Ivan Bekaert & Michelle Cornelis Beert

27 Jan Wauterickx & Cecile Langhendries Heikruis

28 Jocelyne Evenepoel   Herne

29 Katelijne Van Beersel   Herfelingen

31 Libert  De Maeyer & Leen Van Hoorick Dilbeek

33 Luc De Rijcke Chantal & Lemmens Hoves

35 Marc  Bosmans & Lucile Heremans Herfelingen

36 Marie-Paule Galmart   Heikruis

38 Michel  D'Haeseleer  & Huguette Helpers Kester

39 Nadine  De Boelpaep   Herne

40 Nicole  Degroodt   Leerbeek  

41 Paul Paermentier   Groot-Bijgaarden

43 Paul Baisier & Katelijn Verbeurgt Schepdael

44 Paul De Brauwer   Dilbeek

46 Paul Galmart & Claire De Groodt Gooik

48 Paul Danau & Liliane Dedoncker Lennik

50 Pierre Luycx & Nicole Horlait Leerbeek

52 Raoul Van Cutsem & Micheline  Gilleman Itterbeek

54 Raphaël Lampo & Annie  Lambert Halle

56 Remi De Cort & Monique Kestens Strijtem

57 Roger Vandereeckt   Dilbeek

58 Roger  Verstraelen   Gooik  

60 Roland Pauwels & Godelieve Deschuyffeleer Herfelingen

61 Theo Galmart   Halle

62 Vivianne Spierenburg   Herfelingen

64 Walter Groessens & Claudine  Van Cutsem Dilbeek

65 Werner  Godfroid   Bever

67 Willy  Walravens & Rita Davidts Itterbeek